KORONAVÍRUS

TORNYOSPÁLCA KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

TORNYOSPÁLCA KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

 ALAPÍTÓ OKIRATA

 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1./ A közalapítvány neve: Tornyospálca Községért Közalapítvány

2./ A közalapítvány székhelye: Tornyospálca, Rákóczi út 23.

 3./ A közalapítvány célja:

     a./ Tornyospálca község kulturális életének, az alapfokú oktatás színvonalának, az óvodai és kulturális intézmények eszközállományának fejlesztése.

     b./ A település kulturális, kultúrtörténeti emlékhelyeinek, emlékeinek, szellemi értékeinek ápolás, fejlesztése.

     c./ Kiadványok, kulturális, hagyományápoló rendezvények támogatása.

     d./ Felnőtt és ifjúsági tömegsport tárgyi fejlesztése, támogatás.

     e./ A község Milleniumi megemlékezés sorozatainak támogatás, köztéri szobor és emlékoszlop állítás segítése.

     f./ Tornyospálcán élő, saját hibáján kívül, tragikus helyzetbe került személyek támogatása.

     g. Az iskolában kiemelkedő tanulmányi eredményt elért, vagy tanulmányi és egyéb versenyeken kimagasló teljesítményt nyújtó tanulók jutalmazása, tehetséggondozás elősegítése, esélyegyenlőség növelése.

     h./[1] A település környezeti értékrendjének javítása, tudatos fogyasztói magatartás kialakítása, környezeti nevelés, tudatformálás.

     i./ [2] A környezet, a helyi közösség és az egész társadalom számára hasznos, és fenntartható fejlődés.

     j./ [3] Fizikai és szellemi fogyatékkal élő hátrányos helyzetűek segítése.

   3/A [4] A közalapítvány cél szerinti közhasznú tevékenységei:

           a./ szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása

           b./ nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

           c./ kulturális tevékenység

           d./ kulturális örökség megóvása

           e./ sport, munkaviszonyban és polgári jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével

           f./ [5] természetvédelem

           g./ [6] környezetvédelem

           h./ [7] hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.

 4./ A közalapítvány időtartama:

     A közalapítvány határozatlan időre jön létre.

 5./ A közalapítvány jellege:

     A közalapítvány nyitott, ahhoz bármely hazai vagy külföldi természetes jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet  pénzbeli vagy természetbeni adományokkal vagyonrendeléssel csatlakozhat. A csatlakozás elfogadásáról, vagy visszautasításáról a kuratórium dönt.A közalapítvány pártoktól függetlenül végzi tevékenységét, pártokat nem támogat, azoktól támogatást nem fogad el, politikai tevékenységet nem folytat, képviselő jelölteket nem állít.

    [8]A közalapítvány által szervezett rendezvények nyitottak.

[9]A közalapítvány közhasznú szolgáltatásaiból bárki részesedhet.

  6./ A közalapítvány vagyona:

      A közalapítvány induló vagyona 300.000.-Ft, melyet az alapító külön e célra nyitott bankszámlára átutal az alapítvány bírósági bejegyzést követő l5 napon belül. Az induló vagyonból 20.000.-Ft a közalapítvány törzsvagyona, amely az

      alapítványi célok megvalósítására nem használható fel. Az alapító a folyamatos működés biztosítására a közalapítványt éves költségvetésébe, minimum 50.000.-Ft összegű éves támogatásban részesíti.

7./ A közalapítvány gazdálkodása:    

     a./ A közalapítvány vagyonának felhasználásáról a kuratórium - az alapító okiratban foglalt szabályoknak megfelelően dönt.

     b./ A közalapítványi célokra az induló vagyon törzsvagyon  feletti része, a törzsvagyon mindenkori hozadéka, a felajánlások, valamint az alapító által biztosított évenkénti költségvetési támogatás használható fel.

     c./ A közalapítvány  vagyona a törzsvagyon alá nem csökkenhet.

     d./ A kuratórium a közalapítvány vagyoni helyzete és bevételei ismeretében évente dönt a közalapítvány céljainak végrehajtásához felhasználható pénzeszközök összegéről, felosztásuk módjáról.

          A 3./ pontban foglalt célok megvalósítása érdekében a közalapítvány

- pl. ösztöndíjakat alapíthat,

- pályázatot hírdethet, díjazhat,

- kiemelkedő teljesítményt elérőket jutalmazhat,

- támogathat bármely tevékenységet, szervezetet, amely a közalapítvány céljának megvalósítását elősegíti.

        [10]e./ A közalapítvány vállalkozói tevékenységet nem végezhet. Szabad pénzeszközei betétbe helyezhetők, államilag garantált értékpa- pírokba fektethetők. A közalapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, ugyanakkor azokat

nem veszélyeztetve folytathat.

           f./ A kuratórium a közalapítvány működéséről és gazdálkodásáról évente köteles beszámolni és gazdálkodásának legfontosabb adatait nyilvánosságra hozni.

           g./ A közalapítvány gazdálkodásának értékelése során külön kell választani az alapítvány célú tevékenység költségeit az alapítványi működési költségektől.

           h./ A közalapítvány hitelt nem vehet fel.

           i./ A közalapítvány a gazdasági év végén mérleget készít, melyet a felügyelő bizottság véleményez.

           j./ Ha a közalapítvány költségvetési terve, gazdálkodása a rendeltetésszerű működést veszélyeztetné, az önkormányzat, mint alapító, részletes gazdálkodási terv bemutatását kérheti, abba megbízottja által betekinthet. A közalapítvány irataiba a kuratórium és a felügyelő bizottság minden tagja korlátozás nélkül betekinthet.

      k./ A kuratóriumi ülések között a kuratórium elnöke személyesen dönthet esetenként 20.000.-Ft keretösszeg felhasználásáról a kuratórium utólagos tájékoztatása mellett.

       l./ [11]Utalványozási jogosultsága az alapítvány elnökének, ellenjegyzése Balogh József kuratóriumi tagnak van.

      m./ [12]A közalapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az alapító okiratban meghatározott tevékenységekre kell fordítani.

   7/A[13].A közcélú adománygyűjtés szabályai:

                A  közalapítvány nevében vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat az adományozók, illetőleg más személyek zaklatásával a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével a Közalapítvány nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak a kuratórium írásbeli   meghatalmazása alapján végezhető.

              

8./ A közalapítvány szervezete:

           a./ A közalapítvány legfőbb testületi, irányító, döntéshozó és vagyonának kezelő szerve az öttagú kuratórium.

           b./ [14]A kuratórium tagjait az alapító kéri fel és bízza meg.

           c./ [15]A kuratórium elnökévé: Torony Józsefné Tornyospálca, Kossuth u. 114.

               [16]A kuratórium tagjainak: Agárdi Imre Tornyospálca, Rákóczi u. 34.

                                                         Balogh József Tornyospálca,Kossuth u.142.

                                                         Dr. Legény Zsolt Tornyospálca, Kossuth u.37.

                                                         Szántó József Tornyospálca, Árpád tér 3.

                                                         szám alatti lakosokat bízza meg.

           d./ Az alapítványt a kuratórium elnöke képviseli.

  II. A KÖZALAPÍTVÁNY MŰKÖDÉSE 

 l./ Tornyospálca község önkormányzatának képviselőtestülete mint alapító kizárólagos jogkörébe tartozik: 

- a kuratórium elnökének, tagjainak, a felügyelő bizottság elnökének és tagjainak megbízása, visszahívása.

- a közalapítvány alapító okiratának módosítása

- jogszabály alapján az alapító döntési jogkörébe utalt kérdésekben való döntés.

 2./ A közalapítvány vagyonának kezelője a kuratórium.

      

3./ A kuratórium működése:

            a./ [17]A kuratórium szükség szerint, de legalább évente kétszer tart ülést.

            b./ A kuratórium ülését legalább 8 nappal megelőzően a napirendek közlésével az elnök írásban hívja össze.

            c./ A kuratórium ülése akkor határozatképes, ha az ülésen a tagjainak több mint a fele jelen van.

       d./ Határozatképtelenség esetén a kuratórium ülését l4 napon belüli időpontra változatlan napirenddel ismét össze kell hívni, azzal, hogy megismételt ülés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

       e./ Kettő fő kuratóriumi tag írásos indítványára - az indítvány benyújtásától számítot 14 napon belül - a kuratórium ülését össze kell hívni.

       f./ A kuratórium a határozatait a megjelent tagok egyszerű szavazattöbbségével, nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

       g./ A kuratórium jelenlévő tagjainak egyhangú szavazata szükséges az évi költségvetés, ezen belül az éves működési költségkeret meghatározásához.

       h./ A kuratórium üléseiről emlékeztetőt kell készíteni, melyet az elnök és egy kuratóriumi tag hitelesít.

       i./ [18] A kuratórium döntéseit az érintettekkel írásban, postai úton közli, valamint a közalapítvány hirdetőtábláján 15 napra kifüggeszti.

       j./ [19]A kuratórium döntéseiről nyilvántartást vezet, amelyből megállapítható a döntés tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarán személye.

       k./ [20] A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója /PTK.685.§/ élettársa a határozat alapján

-          kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

-          bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú alapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.

            l./ [21] A közalapítvány megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

           m./ [22] A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen           tájékoztatni , hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

           n./ A kuratórium ülései nyilvánosak, tanácskozási joguk ugyanakkor csak a meghívott személyeknek, míg szavazati joguk csak a kuratórium tagjainak van.

 4./ A kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik:

     a./ a kuratórium ügyrendjének meghatározása,

     b./ gazdálkodási elvek meghatározása,

     c./ munkatervének és gazdálkodási tervének, költségvetésének, beszámolójának és mérlegének elfogadása, jóváhagyása,

     d./ a támogatások odaítélési rendjének kialakítása,

     e./ csatlakozási kérelmek elbírálása, döntés felajánlások elfogadásáról,

     f./ a közalapítvány illetve a kuratórium könyvelőjének megbízása,

     g./ [23] az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés elkészítése és az alapító elé terjesztése elfogadás végett.

 5./ A kuratórium elnöke:

     a./ biztosítja a közalapítvány és a kuratórium folyamatos működését,

     b./ elkészíti az éves költségvetés tervezetet és azt a kuratórium ülése elé terjeszti jóváhagyásra,

     c./ gyakorolja a munkáltatói jogokat az alkalmazottak tekintetében,

     d./ rendszeres kapcsolatot tart a községi önkormányzattal, a községben működő társadalmi

     és gazdálkodó szervezetekkel,

     e./ előkészíti és előterjeszti a kuratórium hatáskörébe tartozó döntési javaslatokat.

 6./ A felügyelő bizottság:

     a./ a közalapítvány és a kuratórium tevékenységének ellenőrzését a 3 tagú felügyelő bizottság látja el.

     b./ a bizottság tagjait az alapító kéri fel és bízza meg.

     c./ [24] a felügyelő bizottsági tagság létrejötte és megszűnése, valamint az összeférhetetlenségi szabályok a kuratóriumi tagságra vonatkozó szabályok szerint alakulnak, azzal a kiegészítéssel, hogy a felügyelő bizottsági tagok a kuratóriumi tagokkal sem lehetnek közeli hozzátartozói viszonyban.

7./ A felügyelő bizottság elnökévé[25] : Móré Gáborné Tornyospálca, Honvéd út 2.

     A felügyelő bizottság tagjaivá: Orgoványi Balázsné Tornyospálca, Rákóczi út 118.

                                                       Krámos Sándorné Tornyospálca, Honvéd út 51.

                                                       szám alatti lakosokat bízza meg.

 8./ A felügyelő bizottság tagjának /elnökének/ megbízatása megszűnik:

     - a tag /elnök/ halálával

     - a tag /elnök/ visszahívásával

     - a megbízásról való lemondással.

 9./ A felügyelő bizottság tagjai a kuratórium ülésén  tanácskozási joggal vesznek részt. 10./ A felügyelő bizottság:

       - a kuratóriumi ülésekről készült emlékeztetők, az alapító okirat figyelembevételével vizsgálja a kuratóriumi döntések összhangját a jogszabályokkal, az alapító okirattal, az ügyrenddel,

   - vizsgálja a közalapítvány, a kuratórium éves gazdálkodását a mérleget,

   - jogosult célvizsgálatokat tartani,

   - jogosult a közalapítvány ügyeiről felvilágosítást kérni, üzleti könyveit, iratait, a pénzkezelés és utalványozás rendjét vizsgálni,

   - a felügyelő bizottság tevékenység eredményéről és a közalapítvány működéséről évente jelentést ad az alapítónak, erről a kuratóriumot tájékoztatja,

   - [26] szükség szerint, de évente legalább két ülést tart. Határozatképes, ha az ülésén valamennyi tagja jelen van. A határozatokat egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A határozatokat valamennyi bizottsági tag által aláírt jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

   - [27] amennyiben a felügyelő bizottság  jogszabálysértést, illetve alapító okirat ellenes működést észlel, úgy felhívja a kuratóriumot a törvényes működés helyreállítására, ha erre 30 napon belül nem kerül sor, úgy a kuratóriumot a felügyelő bizottság is jogosult összehívni. Ha a kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

 11./A közalapítvány kuratóriuma működéséről évente beszámol az alapítónak. 11./A. [28] Nyilvántartási szabályok: 

      A közalapítvány cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.

      A közalapítvány bevételei:

      - az alapítótól, az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozóktól a közhasznú célokra vagy működésre kapott támogatás, illetve adomány,

      - a közhasznú tevékenység folytatásából származó, illetve ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel,

      - az alapítvány eszközeinek befektetéséből származó bevétel,

      - egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel,

      - a vállalkozási tevékenységből származó bevétel.

     A közalapítvány költsége:

     - közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek /ráfordítások, kiadások/,

     - az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek /ráfordítások, kiadások/,

     - közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek /ráfordítások, kiadások/, amelyeket bevételarányosan kell megosztani.

   

    A közalapítvány nyilvántartásaira egyebekben a rá irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni.

 11/B.[29] Beszámolási szabályok:

     A közalapítvány köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni.

     A közhasznúsági jelentés elfogadása az alapító hatáskörébe tartozik.

     A közhasznúsági jelentés tartalmazza:

     - a számviteli beszámolót,

     - a költségvetési támogatás felhasználását,

     - a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,

     - a cél szerinti juttatások kimutatását,

     - a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalapoktól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét,

     - a közhasznú alapítvány vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, összegét,

     - a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmú beszámolót.

     A közhasznú alapítvány éves közhasznúsági jelentése, csakúgy mint az éves beszámoló, valamint az alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratok nyilvánosak, azokba bárki betekinthet, illetve saját költségére azokról másolatot készíttethet.

     Az iratbetekintés helye és ideje:

     - a közalapítvány székhelyén, minden hét szerdai napján 13.00 órától 16.00 óráig, a kuratórium egy tagjának jelenlétében.

     A közhasznúsági jelentésben foglalt számviteli beszámoló az éves beszámoló készítésének kötelezettségére, letétbe helyezésére és közzétételére vonatkozó számviteli szabályok alkalmazását nem érinti.

 12./ A közalapítvány megszűnése:

      A közalapítvány a jogszabályokban meghatározott esetekben szűnik meg. Megszűnése esetén fennmaradó vagyonát az alapító köteles jelen közalapítvány céljaihoz hasonló célokra fordítani, s erről a nyilvánosságot megfelelő módon tájékoztatni.

 13./ A közalapítvány létrejöttéhez bírósági nyilvántartásba vétel szükséges.

       A bírósági nyilvántartásba vételt követően a közalapítvány alapító okiratát hivatalos közlönyben közzé kell tenni.

       [30] Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a PTK. valamint az alapítványokra és közhasznú szervezetekre vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései irányadók.

Tornyospálca, 1998. december 28.

                                                                                     Tornyospálca Községi Önkormányzat

                                                                                                alapító képviseletében

                                                                                                     Legény Miklós sk.

                                                                                                       polgármester

  Záradék: 

Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testülete  a Tornyospálca Községért Közalapítvány alapító okirat módosítását a  8/2009. (II.11.) Ökt. számú önkormányzati határozatával jóváhagyta.

   

Tornyospálca, 2009. február 15.  

                                                                                              Lukácsi Attila sk.

                                                                                                polgármester            

  Záradék: 

Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testülete  a Tornyospálca Községért Közalapítvány alapító okirat módosítását a  200/2010. (V.25.) Ökt. számú önkormányzati határozatával jóváhagyta.

   

Tornyospálca, 2010. június 8.

                                                                                              Lukácsi Attila

                                                                                                polgármester            

          


[1] Kiegészítve a 44/2006. (IV.19.)ÖKT. számú határozattal

[2] Kiegészítve a 44/2006. (IV.19.)ÖKT. számú határozattal

[3] Kiegészítve a 44/2006. (IV.19.)ÖKT. számú határozattal

[4] Kiegészítve a 136/1999. (XI.26.)ÖKT. számú határozattal

[5] Kiegészítve a 44/2006. (IV.19.)ÖKT. számú határozattal

[6] Kiegészítve a 44/2006. (IV.19.)ÖKT. számú határozattal

[7] Kiegészítve a 44/2006. (IV.19.)ÖKT. számú határozattal

   

[8] Kiegészítve a 136/1999. (XI.26.)ÖKT. számú határozattal

[9] Kiegészítve a 136/1999. (XI.26.)ÖKT. számú határozattal

[10]Kiegészítve a 136/1999. (XI.26.)ÖKT. számú határozattal

[11] Módosítva a 200/2010. (V.25.) Ökt. számú határozattal

[12] Kiegészítve a 136/1999. (XI.26.)ÖKT. számú határozattal

[13] Kiegészítve a 136/1999. (XI.26.)ÖKT. számú határozattal

[14] Kiegészítve a 136/1999. (XI.26.)ÖKT. számú határozattal

[15] Módosítva a 200/2010. (V.25.) Ökt. számú határozattal

[16] Módosítva a 200/2010. (V.25.) Ökt. számú határozattal

[17] Módosítva a 76/2003. (IX.16.)ÖKT. számú határozattal

[18] Kiegészítve a 136/1999. (XI.26.)ÖKT. számú határozattal

[19] Kiegészítve a 136/1999. (XI.26.)ÖKT. számú határozattal

[20] Kiegészítve a 136/1999. (XI.26.)ÖKT. számú határozattal

[21] Kiegészítve a 136/1999. (XI.26.)ÖKT. számú határozattal

[22] Kiegészítve a 136/1999. (XI.26.)ÖKT. számú határozattal

[23] Kiegészítve a 136/1999. (XI.26.)ÖKT. számú határozattal

[24] Kiegészítve a 136/1999. (XI.26.)ÖKT. számú határozattal

[25] Módosítva a 8/2009. (II.11.)Ökt. számú határozattal

[26] Kiegészítve a 136/1999. (XI.26.)ÖKT. számú határozattal

[27] Kiegészítve a 136/1999. (XI.26.)ÖKT. számú határozattal

[28] Kiegészítve a 136/1999. (XI.26.)ÖKT. számú határozattal

[29] Kiegészítve a 136/1999. (XI.26.)ÖKT. számú határozattal

[30] Módosítva a 136/1999. (XI.26.)ÖKT. számú határozattal

Tornyospálca applikáció

Töltse le ingyenes mobilappunkat és értesüljön időben mindenről! Megtalálható minden olyan információ, ami elsősorban a helyi lakosoknak szól és ezeket mind egy kattintással el tudja érni telefonon, vagy tud útvonalat tervezni az applikációval.

4642 Tornyospálca
Rákóczi utca 23.
tornyospalca@tornyospalca.hu
Telefon: +36 45 445 001
Fax: +36 45 445 001
Régi weboldal: tornyospalca.localinfo.hu/

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 8.00 - 12.00
Kedd: 8.00 - 12.00
Szerda: 8.00 - 16.00
Csütörtök: 8.00 - 12.00

Tornyospálca Önkormányzat